Ghidul cetățeanului

DE CE AVEȚI NEVOIE DE ACEST DREPT?

PENTRU CĂ :

 • plătiţi taxe si impozite statului;
 • sunteţi responsabil si vreţi să ştiţi cum este gestionat banul public;
 • cei pe care i-aţi ales trebuie să îşi respecte promisiunile ;
 • funcţionarii din instituţiile publice sunt în slujba dumneavoastră şi nu invers;
 • administraţia publică este din ce în ce mai transparentă;
 • pur şi simplu este DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ!

CARE SUNT REGLEMENTĂRILE DE BAZĂ PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC?

 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, articolul 19: „Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nici o interferenţă şi de a căuta, primi şi răspândi informaţii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
 • Constituţia României, articolul 31: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit… Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal”.
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: „Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României”.
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

DE CE ESTE IMPORTANTĂ PENTRU ROMÂNIA LEGEA PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC?

PENTRU CĂ :

 • este un pas major în consolidarea democraţiei şi în reforma administraţiei publice;
 • instituţionalizează TRANSPARENŢA în relaţiile dintre cetăţean şi autorităţile şi instituţiile publice;
 • se va produce o schimbare de mentalitate în relaţia dintre cetăţean şi funcţionarii publici;
 • accesul la informaţiile publice va reprezenta regula iar limitarea accesului, excepţia.

CE ESTE INFORMAŢIA DE INTERES PUBLIC ?

Orice informaţie produsă sau gestionată de instituţiile sau autorităţile publice.
Atenţie: în forma actuală, Legea nu include şi informaţiile privind utilizarea banilor publici de către oricine altcineva (societăţi comerciale, fundaţii, etc) decât instituţiile publice, autorităţile publice şi regiile autonome.

INFORMAŢIILE CLASIFICATE SUNT INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC?

Da, numai că accesul la acestea este limitat prin lege. O parte din informaţiile clasificate, respectiv numai cele din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, sau care privesc deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României. (Informaţiile clasificate sunt reglementate printr-o lege distinctă, Legea nr.182 din 12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate) 
Atenţie: restricţia nu se referă la informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate/instituţie publică nu pot fi considerate ca informaţii clasificate şi constituie informaţii de interes public. Deci accesul la aceste informaţii este liber (articolul 13 din Legea nr.544/2001). De asemenea, prin articolul 24 alin.5 din Legea nr.182/2002 privind informaţiile clasificate se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaţiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informaţiile de interes public, restrângerii ilegale a exerciţiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime. În cazul în care astfel de informaţii au fost, totuşi clasificate, orice persoană are dreptul să iniţieze o procedură pentru declasificarea lor (procedură reglementată prin art. 20 din Legea nr.182/2002). Dacă se refuză comunicarea unor astfel de informaţii pe motiv că sunt clasificate, în cadrul procedurii de contestare a refuzului se va cere, distinct, şi declasificarea acelor informaţii, conform Legii nr.182/2002.

CINE POATE SOLICITA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC?

Orice persoană fizică sau juridică, de cetăţenie română sau străină poate cere informaţii de interes public (art.20 din Norme).

PUTEŢI SOLICITA ORICE INFORMAŢIE, FĂRĂ NICIO RESTRICŢIE?

Da, dar trebuie să ştiţi că există informaţii de interes public la care accesul este exceptat. Solicitantul nu trebuie să-şi justifice, în nici un fel, cererea. Informaţiile de interes public pot fi solicitate şi numai din simpla curiozitate, întrucât accesul la astfel de informaţii este liber, ceea ce presupune că ele se află la dispoziţia tuturor.

CONFORM LEGII 544/2001, SUNT EXCEPTATE DE LA ACCESUL LIBER URMĂTOARELE INFORMAŢII:

 • informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate;
 • informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele ce privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categorie informaţiilor clasificate;
 • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală sau industrială şi principiului concurenţei loiale;
 • informaţiile cu privire la datele personale, dacă accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
 • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau un interes legitim al unei persoane;
 • informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricărei dintre părţile implicate în proces;
 • informaţiile a căror publicitate prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

CE SUNT INFORMAŢIILE FURNIZATE DIN OFICIU?

 • Informaţiile din oficiu sunt acele informaţii pe care instituţiile şi autorităţile publice sunt obligate să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens. Ele se comunică din oficiu (fără a fi nevoie de vreo cerere) sau la cererea verbală sau scrisă, a solicitantului. Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. Solicitantul trebuie, însă, să suporte costul serviciilor de copiere a documentelor pe care le solicită.

UNDE SUNT DISPONIBILE INFORMAŢIILE DIN OFICIU?

 • Informaţiile din oficiu sunt disponibile la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, în mijloacele de informare în masă, precum şi în pagina de Internet.

CARE SUNT CATEGORIILE DE INFORMAŢII CE SE FURNIZEAZĂ DIN OFICIU?

 • actele normative în baza cărora autorităţile sau instituţiile respective funcţionează şi sunt organizate;
 • modul în care sunt organizate instituţiile sau autorităţile, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţilor sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele prin care poate fi contactată instituţia sau autoritatea; denumirea instituţiei, sediul, numerele telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al instituţiilor publice;
 • programele şi strategiile adoptate de fiecare instituţie şi autorităţi în parte;
 • lista cu documentele considerate de interes public;
 • lista cu categoriile de documente produse şi/sau gestionate de instituţiile şi autorităţile respective;
 • modurile în care pot fi contestate şi atacate deciziile autorităţilor şi instituţiilor publice în cazul în care o persoană se consideră vătămată în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de a avea acces la informaţiile de interes public.

CE SUNT INFORMAŢIILE FURNIZATE LA CERERE?

 • Orice informaţie pentru care furnizarea este posibilă numai în urma unei solicitări.

CUM PROCEDĂM PENTRU A OBŢINE INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC?

Direct la sediul autorităţii publice.

 • VERBAL, adresându-vă persoanelor responsabile de informare publică din cadrul Primăriei comunei Satchinez. În cazul în care este disponibilă, informaţia solicitată va fi furnizată pe loc, în cadrul unui program afişat la sediul instituţiei. Dacă nu este posibil acest lucru, vei fi îndrumat să depui o solicitare scrisă. În afara informaţiilor din oficiu, puteţi cere verbal orice alte informaţii de interes public. Dacă informaţiile solicitate nu sunt disponibile imediat, solicitantul este îndrumat să le ceară în scris.
 • CERERE SCRISĂ (de preferinţă: expediată prin poştă, cu confirmare de primire sau depusă la sediul instituţiei/autorităţii publice, cu număr de înregistrare, sau electronic). Cererea scrisă poate fi făcută pe hârtie sau pe suport electronic (e-mail). Ea trebuie să conţină denumirea şi sediul autorităţii/ instituţiei publice; numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului; care este informaţia solicitată, dacă se solicită copii de pe documente (cu indicarea cât mai exactă a acestora), disponibilitatea de a plăti costurile serviciilor de copiere a documentelor.

Atenţie: cererea scrisă poate fi făcută pentru comunicarea oricărui gen de informaţii de interes public, inclusiv a celor care se comunică din oficiu. În caz contrar, ar fi îngrădit nejustificat dreptul persoanei de a cere în scris orice informaţie de interes public, prevăzut de articolul 6 din Legea nr.544/2001. În acest sens există soluţii şi în jurisprudenţă, instanţa hotărând că obligaţia instituţiilor /autorităţilor publice de a comunica din oficiu unele informaţii de interes public nu exclude obligaţia acestora de a comunica informaţiile şi în scris, la cererea solicitantului, conform articolului 6 din Legea nr.544/2001. Dacă solicitarea nu este de competenţa instituţiei/autorităţii publice sesizate, aceasta nu o va restitui persoanei, ci, în termen de 5 zile de la primire, o va trimite instituţiei/autorităţii competente şi va informa solicitantul despre aceasta (articolul 24 din Norme). 
Solicitarea în scris a informaţiei de interes public sau a reclamaţiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informaţii de interes public si ale reclamaţiei administrative, care se pot descărca de aici: 
Model de cerere de informaţii de interes public:

Informaţiile de interes public pot fi solicitate şi comunicate şi în format electronic, la adresa primariasatchinez@yahoo.com.

CARE SUNT COSTURILE ACCESULUI LA INFORMAŢIE?

Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. Nu trebuie să plăteşti pentru serviciile de căutare şi identificare a informaţiei solicitate dar, în cazul în care soliciţi copii după documente oficiale, trebuie să suporţi contravaloarea serviciilor de copiere.

DUPĂ CÂT TIMP VEI PRIMI RĂSPUNSUL LA SOLICITAREA TA?

Legea nr.544/2001 prevede termene de comunicare a informaţiei: 5 zile, 10 zile şi 30 zile.

 • În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii se transmite în scris refuzul comunicării informaţiilor şi motivarea acestuia;
 • În termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii se comunică în scris informaţiile solicitate sau. În cazul în care au fost cerute informaţii complexe, faptul că ele vor fi comunicate în scris în termen de 30 zile de la înregistrare.
 • În termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrare se comunică în scris informaţiile complexe, pentru care identificarea şi difuzarea necesită o durată de timp ce depăşeşte 10 zile.
 • Nerespectarea termenelor legale pentru comunicarea în scris a refuzului sau a informaţiei echivalează cu refuzul nejustificat de rezolvare a cererii şi, implicit de aplicare a legii privind liberul acces la informaţiile de interes public. Chiar dacă, în cele din urmă, refuzul sau informaţia vor fi comunicate, dar cu depăşirea termenelor legale, cel vinovat de întârziere nu poate fi absolvit de răspunderea disciplinară. Nici instituţia /autoritatea publică nu va fi scutită de obligaţia de a plăti solicitantului daune morale şi/sau materiale pentru vătămarea produsă prin încălcarea legii.
 • În cazul în care nu aţi obţinut informaţiile solicitate nici prin cererea verbală (la sediul instituţiei/autorităţii sau regiei autonome) şi nici prin cererea scrisă poţi depune o reclamaţie dacă consideri că ţi-a fost încălcat dreptul de liber acces la informaţie.
 • Pentru refuzul nejustificat, explicit sau tacit, de comunicare a informaţiilor sau pentru orice altă încălcare a dreptului persoanei de liber acces la informaţiile de interes public (comunicarea informaţiilor într-o formă inaccesibilă, neclară, vagă, incompletă, comunicare tardivă a informaţiilor sau a refuzului, necomunicarea prelungirii termenului de la 10 zile la 30 zile) solicitantul are la dispoziţie două căi de atac: reclamaţia administrativă şi plângerea în instanţă.

RECLAMAŢIA ADMINISTRATIVĂ

 • Se adresează conducătorului autorităţii/instituţiei publice din care face parte angajatul care a refuzat aplicarea prevederilor legii liberului acces la informaţiile de interes public;
 • Se formulează în termen de cel mult 30 zile de la data la care solicitantul informaţiei a luat cunoştinţă de încălcarea dreptului.

Dacă reclamaţia ta este întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.

Dacă reclamaţia ta este întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.

Atenţie: dacă solicitantul nu primeşte răspuns la cererea iniţială de obţinere a informaţiilor după trecerea a 10 zile lucrătoare de la data înregistrării (termenul legal pentru comunicarea informaţiilor) şi nici comunicarea că termenul a fost prelungit de la 10 zile la 30 zile, reclamaţia administrativă se transmite în termen de 30 zile de la expirarea primului termen de 10 zile. Aceasta deoarece necomunicarea în termen echivalează cu refuzul nejustificat al rezolvării cererii şi implicit al aplicării legii. Desigur, dacă solicitantul primeşte în termen de 10 zile de la înregistrare comunicarea că termenul a fost prelungit la 30 zile, termenul pentru introducerea reclamaţiei administrative începe să curgă după expirarea celor 30 zile. Reclamaţia administrativă va cuprinde, pe lângă menţiunile din cererea iniţială de solicitare a informaţiei, o expunere a motivelor pentru care solicitantul consideră că a fost încălcată legea. Reclamantul primeşte răspuns la reclamaţia administrativă răspunsul este scris şi se comunică în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii reclamaţiei şi trebuie să cuprindă atât informaţiile solicitate, cât şi sancţiunile disciplinare luate împotriva celui vinovat de încălcarea Legii nr.544/2001.

PLÂNGEREA ÎN INSTANŢĂ

Se poate face direct după aşteptarea răspunsului la solicitarea iniţială sau după răspunsul la reclamaţia administrativă.
Plângerea se depune la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliezi sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţială. Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să îţi furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să îţi plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
Dacă eşti nemulţumit de hotărârea instanţei, aceasta poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel rămâne definitivă şi irevocabilă.
Atât acţiunea depusă la prima instanţă, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Pages

Follow by Email