Registrul pentru evidența hotărârilor de Consiliului Local

2020

Nr.
crt.
Nr. și Data Descriere hotărâre de consiliu local
924 septembrie 2020Hotărâre
privind modificarea suprafeței de teren situat în intravilanul localității Satchinez, județul Timiș, înscris în C.F. nr. 404682 loc. Satchinez, top. 404682, de la 2834m2 la 3264m2
914 septembrie 2020Hotărâre
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3.000.000 lei, în vederea asigurarii cash-flow-ului necesar finalizării proiectului “Modernizare prin asfaltare a unor străzi din localitățile Satchinez și Hodoni, județul Timiș”
9027 august 2020Hotărâre
privind aprobarea rectificării IV a bugetului local pe anul 2020
8927 august 2020Hotărâre
privind aprobarea și însușirea documentației topografice pentru dezlipirea imobilului teren înscris în C.F. nr. 406187, localitatea Hodoni, comuna Satchinez, judetul Timiș
8827 august 2020Hotărâre
privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuințe proprietate personală pentru tineri,în condițiile Legii nr. 15 din 2003, pe terenuri situate în localitatea Satchinez, judetul Timiș
8727 august 2020Hotărâre
privind aprobarea transformării funcției publice de execuție și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Satchinez
8630 iulie 2020Hotărâre
privind numirea coordonatorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Satchinez
8530 iulie 2020Hotărâre
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I anul 2020
8430 iulie 2020Hotărâre
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV anul 2019
8330 iulie 2020Hotărâre
privind aprobarea rectificării III a bugetului local pe anul 2020
8230 iulie 2020Hotărâre
privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane și a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport  local de persoane prin curse regulate
8130 iulie 2020Hotărâre
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 1 din 08 ianuarie 2020, privind stabilirea categoriilor de persoane care beneficiază de gratuități sau reduceri la plata transportului și aprobarea tarifelor aplicabile pe rutele Timișoara ­- Bărăteaz – Satchinez – Hodoni și retur, pentru anul 2020, prin acordare a facilităților la transportul  în comun unor categorii de cetățeni ai comunei Satchinez
8030 iulie 2020Hotărâre
privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru asigurarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor publice și private ale comunei Satchinez, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară –  A.D.I. ECO 7 (statia de sortare deșeuri)
7930 iulie 2020Hotărâre
privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 din 2003, pe terenuri situate în localitățile Satchinez și Hodoni, județul Timiș
7830 iulie 2020Hotărâre
cu privire la completarea H.C.L. nr. 120 din 27 noiembrie 2019, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
7730 iulie 2020Hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Satchinez, judetul Timiș
7630 iulie 2020Hotărâre
privind modificarea suprafeței de teren intravilan situat în localitatea Bărăteaz, comuna Satchinez, județul Timiș, înscris în C.F. nr. 404687, (categoria de folosință drum), nr. cadastral Top: 404687, de la 2.470 mp la 2.268 mp
7530 iulie 2020Hotărâre
privind aprobarea prelungirii termenului pentru depunerea solicitărilor pentru terenurile atribuite în baza Legii nr. 15 din 2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, până Ia data de 31decembrie 2020
7430 iulie 2020Hotărâre
privind aprobarea Programului cadru de combatere a vectorilor și dăunătorilor
7330 iulie 2020Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință
7215 iulie 2020Hotărâre
privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timișoara
7115 iulie 2020Hotărâre
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile O.U.G. 79 din 2009 pentru realizarea invesțitiei Modernizare străzi în localitățile Satchinez,  Hodoni și Bărăteaz, Comuna Satchinez, județul Timiș
7030 iunie 2020Hotărâre
privind aprobarea achiziționării unui monument constituit din bustul lui Pavel Cneazul și soclul pe care va fi montat acest bust
6930 iunie 2020Hotărâre
privind aprobarea prelungirii duratei prevazută în Contractul de concesiune 2459 din 11.07.2005, încheiat între comuna Satchinez și Dl. Zangor Stelian Gheorghe, reprezentant legal al CABINET ZANGOR MED
6830 iunie 2020Hotărâre
privind scăderea sumelor datorate pentru chirie, prin decontarea cheltuielilor cu reparațiile efectuate la imobilul cu destinație de locuință, situat în localitatea Satchinez, str. Crizantemelor, nr. 45
6730 iunie 2020Hotărâre
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Satchinez nr. 60 din 18.05.2020,privind completarea și actualizarea Anexei nr.68 (lista anexa la H.G. nr. 977 din 2002) – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Satchinez aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 21.02.2002
6630 iunie 2020Hotărâre
privind privind completarea inventarului terenurilor intravilane care fac obiectul atribuirii în folosință gratuită conform Legii nr. 15 din 2003
6530 iunie 2020Hotărâre
privind vânzarea unui teren aparținând domeniului privat al comunei Satchinez, situat în localitatea Bărăteaz, comuna Satchinez, strada Unirii, nr.18 (fost 103A),înscris în C.F. nr. 402132
644 iunie 2020Hotărâre
privind aprobarea prelungirii termenului de execuție la obiectivul de investiție Modernizare DC nr.37 Sânandrei – Hodloni, km 2+210…km 9+645, comuna Satchinez, judetul Timiș
634 iunie 2020Hotărâre
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Reabilitare Gradiniță cu program normal Bărăteaz, comuna Satchinez, județul Timiș
624 iunie 2020Hotărâre
privind aprobarea reclădirii monumentului ridicat în cinstea eroilor din Primul Război Mondial, situat în localitatea Hodoni, comuna Satchinez
614 iunie 2020Hotărâre
privind emiterea acordului de principiu în vederea demarării procedurilor de contractare a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3.000.000 lei, în vederea asigurarii cash-flow-ului necesar finalizarii proiectelor
5918 mai 2020Hotărâre
privind aprobarea rectificării II a bugetului local pe 2020
5818 mai 2020Hotărâre
privind îndreptarea erorii materiale înscrisă în Anexa nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din data de 05.02.2020
5718 mai 2020Hotărâre
privind vânzarea unui teren aparținând domeniului privat al comunei Satchinez, situat în localitatea Satchinez, nr. 701 (adresa nouă str. Crinului, nr.20), înscris în C.F. nr. 404374
5618 mai 2020Hotărâre
privind vânzarea unui teren aparținând domeniului privat al comunei Satchinez, situate în localitatea Satchinez, strada Daliei, nr. 129 (adresa nouă strada Daliei, nr.133), înscris în C.F. nr. 401184
55 18 mai 2020Hotărâre
privind acordarea numarului de casă pentru unele imobile din comuna Satchinez, judetul Timiș
5418 mai 2020Hotărâre
aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Satchinez și în administrarea Consiliului Local Satchinez, a imobilului teren în suprafață de 2.878 mp situat în localitatea Hodoni, nr.178, județul Timiș, înscris în CF nr. 404737 Satchinez (nr. CF vechi 1676 Hodoni)
5318 mai 2020Hotărâre
privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Satchinez și în administrarea Consiliului Local Satchinez, a imobilului teren în suprafață de 1.863 mp situat în localitatea Satchinez, nr.148, judetul Timiș, înscris în CF nr. 404066 Satchinez (nr. CF vechi 4053)
5218 mai 2020Hotărâre
privind constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Satchinez a imobilului înscris în C.F. nr. 402134 Satchinez (C.F. vechi 1293 Bărăteaz), top 63-64/2, teren în suprafață de 1.439 mp
5118 mai 2020Hotărâre
privind aprobarea Raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică în cadrul Primăriei Comunei Satchinez
5018 mai 2020Hotărâre
privind acordarea dreptului de uz, de servitude și de acces, respectiv acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit asupra unor suprafețe de teren aparținând proprietății publice a comunei Satchinez pentru realizarea lucrarilor de extindere a rețelei electrice
4918 mai 2020Hotărâre
privind stabilirea modului de întocmire și completare a Registrului agricol, exclusiv în format electronic, precum și măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024 la nivelul comunei Satchinez
4818 mai 2020Hotărâre
privind rezilierea contractului de închiriere a pășunii comunale  nr. 2026 din 17.04.2018 încheiat între Comuna Satchinez, județul Timiș și domnul Silaghi Gheorghe
4727 aprilie 2020Hotărâre
privind aprobarea rectificării I a bugetului local pe anul 2020
4623 aprilie 2020 Hotărâre
privind aprobarea restricționării accesului vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone pe drumurile din administrarea comunei Satchinez și a scăderii vitezei maxime admisă pentru vehiculele de transport marfă
4523 aprilie 2020 Hotărâre
privind aprobarea prelungirii termenului pentru depunerea solicitărilor pentru terenurile atribuite în baza Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, până Ia data de 31 iulie 2020
4423 aprilie 2020 Hotărâre
privind stabilirea salariului aferent funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Agricol, Urbanism și Administrarea teritoriului, cât și a actualizării și modificării statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Satchinez
4323 aprilie 2020 Hotărâre
privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către  RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a judetului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017
4223 aprilie 2020 Hotărâre
privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere pentru imobilele – terenuri – drumuri și străzi (2 OS) din localitatea Hodoni, comuna Satchinez
4123 aprilie 2020 Hotărâre
privind aprobarea însușirea documentației topografice pentru alipirea imobilului inscris în C.F. nr. 402780, în suprafață măsurată de 17 mp și C.F. nr. 406185, în suprafață măsurată de 304 mp, localitatea Satchinez, comuna Satchinez, judetul Timiș
4023 aprilie 2020 Hotărâre
privind modificarea suprafeței de teren intravilan situat în comuna Satchinez, str. Crizantemelor, nr. 5, județul Timiș, înscris în C.F. nr. 400420, (nr. C.F. vechi 1548), nr. cadastral Top: 212/1, de Ia 1.794 mp Ia 1.526 mp
3923 aprilie 2020 Hotărâre
privind însușirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, social și de mediu a Comunei Satchinez pentru anul 2019
3823 aprilie 2020Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință
3731 martie 2020 Hotărâre
privind aprobarea aderării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Valcani în calitate de membru asociat la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  DISTRIBUȚIE  GAZ TIMIȘ VEST
3631 martie 2020 Hotărâre
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.79/2009 pentru realizarea investiției Modernizare străzi în localitățile Satchinez, Hodoni și Bărăteaz, Comuna Satchinez, județul Timiș
3531 martie 2020H.C.L. 35 din 31 martie 2020 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 10 din 29 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Satchinez
34 21 februarie 2020 H.C.L. 34 din 21 februarie 2020 privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN, pentru implementarea proiectului intitulat: „ Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a comunei Satchinez, județul Timiș”
33 21 februarie 2020 H.C.L. 33 din 21 februarie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Satchinez depuse pentru finanțări nerambursabile  acordate de la bugetul local al comunei satchinez  în baza legii nr.350/2005 și a legii nr.69/2000, actualizate cu modificările și completările ulterioare
32 21 februarie 2020 H.C.L. 32 din 21 februarie 2020 privind aprobarea Programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile în condițiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare
31 21 februarie 2020 H.C.L. 31 din 21 februarie 2020 privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Distribuție Gaz Timiş Vest” pentru anul 2020
30 21 februarie 2020 H.C.L. 30 din 21 februarie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Construire Capelă Mortuară în localitatea Hodoni, Comuna Satchinez, judetul Timiș”
29 21 februarie 2020 H.C.L. 29 din 21 februarie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Construire Capelă Mortuară în localitatea Bărăteaz, Comuna Satchinez, judetul Timiș”
28 21 februarie 2020 H.C.L. 28 din 21 februarie 2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere pentru imobilele – terenuri – drumuri și străzi (2 DS) din localitatea Hodoni, comuna Satchinez
27 21 februarie 2020 H.C.L. 27 din 21 februarie 2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere pentru imobilele – terenuri – drumuri și străzi (2 DS) din localitatea Satchinez, comuna Satchinez
26 21 februarie 2020 H.C.L. 26 din 21 februarie 2020 privind privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere pentru imobilele – terenuri – drumuri și străzi (4 DS) din localitatea Satchinez, comuna Satchinez
25 21 februarie 2020 H.C.L. 25 din 21 februarie 2020 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ-teritorială a Comunei Satchinez
24 21 februarie 2020 H.C.L. 24 din 21 februarie 2020 privind aprobarea strategiei anuale și a programului anual de achiziții publice a comunei Satchinez pentru anul 2020
2321 februarie 2020H.C.L. 23 din 21 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Satchinez pe anul 2020
2227 ianuarie 2020 H.C.L. 22 din 27 ianuarie 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual, din cadrul Primăriei Comunei Satchinez, începând cu data de 1 ianuarie 2020
2127 ianuarie 2020 H.C.L. 21 din 27 ianuarie 2020 privind modificarea H.C.L. nr. 129/18.12.2019, (referitor la modificarea și completarea  H.C.L. nr. 88/25.11.2013) referitor la stabilirea condițiilor în care se realizează dreptul de acces la imobilele proprietate publică sau private ale U.A.T. Satchinez în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicație electronică sau a elementelor de infrastructură fizică, necesara susținerii acestora
20 27 ianuarie 2020 H.C.L. 20 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea transformării funcției publice de execuție de consilier debutant, stabilirea salariului aferent funcției contractuale de inspector de specialitate debutant, cât și a actualizariii modificării  statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Satchinez
19 27 ianuarie 2020 H.C.L. 19 din 27 ianuarie 2020 privind rezilierea contractului de Asociere în participațiune cu nr. 2570 din 13.07.2011 încheiat cu Parohia Ortodoxă Română Hodoni
18 27 ianuarie 2020 H.C.L. 18 din 27 ianuarie 2020 privind rezilierea contractului de Asociere în participațiune cu nr.2402 din 01.07.2010 încheiat cu Parohia Ortodoxă Română Bărăteaz
17 27 ianuarie 2020 H.C.L. 17 din 27 ianuarie 2020 privind însușirea și aprobarea documentației topografice pentru dezlipirea și ieșirea din indiviziune a imobilului cu nr. top. 554/B/3, înscris în C.F. nr. 400247, comuna Satchinez ­ localitatea Hodoni nr. 106, județul Timiș
16 27 ianuarie 2020 H.C.L. 16 din 27 ianuarie 2020 privind stabilirea componenței echipei mobile și a procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
15 27 ianuarie 2020 H.C.L. 15 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită a spațiului situat în comuna Satchinez, str.Daliei, nr.82, judetul Timiș, în care își desfășoară activitatea Postul de Poliție Satchinez
14 27 ianuarie 2020 H.C.L. 14 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în vederea apărarii intereselor comunei Satchinez și ale autorității publice locale, pentru anul 2020
13 27 ianuarie 2020 H.C.L. 13 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă beneficiare a Legii nr.416/2001, pentru anul 2020
12 27 ianuarie 2020 H.C.L. 12 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea regulamentului cadru pentru acordarea ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite
11 27 ianuarie 2020 H.C.L. 11 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului referitor la finanțările nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Satchinez pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 și a Legii 69/2000
10 27 ianuarie 2020 H.C.L. 10 din 27 ianuarie 2020 privind înregistrarea Comunei Satchinez în SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)
9 27 ianuarie 2020 H.C.L. 9 din 27 ianuarie 2020 privind înființării Ansamblului folcloric “Bujorul” al Consiliului Local al comunei Satchinez și a Regulamentului de organizare si funcționare
8 27 ianuarie 2020 H.C.L. 8 din 27 ianuarie 2020 privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul U.A.T. Comuna Satchinez, pentru anul 2020
7 27 ianuarie 2020 H.C.L. 7 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea constituirii comisiei pentru evaluare secretar general al comunei Satchinez
6 27 ianuarie 2020 H.C.L. 6 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățamânt preuniversitar de stat din Comuna Satchinez, pentru anul școlar 2020-2021
5 27 ianuarie 2020 H.C.L. 5 din 27 ianuarie 2020 privind alegerea președintelui de ședință
4 8 ianuarie 2020 H.C.L. 4 din 8 ianuarie 2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Satchinez pe anul 2019
3 8 ianuarie 2020 H.C.L. 3 din 8 ianuarie 2020 privind aprobarea contractării serviciilor juridice ale Cabinetului de avocat Covaci Răzvan, în vederea reprezentării în fata instanței de judecată în dosarul acțiunii numărul 1188/59/2019, aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara
2 8 ianuarie 2020 H.C.L. 2 din 8 ianuarie 2020 privind punerea la dispoziția Societății de Transport Public Timișoara, cu titlu de folosință gratuită, a refugiilor pentru protecția călătorilor care folosesc mijloace de transport în comun și care fac parte din domeniul public al Comunei Satchinez
1 8 ianuarie 2020 H.C.L. 1 din 8 ianuarie 2020 privind stabilirea categoriilor de persoane care beneficiază de gratuități sau reduceri la plata transportului și aprobarea tarifelor aplicabile pe rutele Timișoara –Bărăteaz – Satchinez – Hodoni și retur, pentru anul 2020

Pages

Follow by Email