Registrul pentru evidența hotărârilor de Consiliului Local

2020

Nr.
crt.
Nr. și Data Descriere hotărâre de consiliu local
34 21 februarie 2020 H.C.L. 34 din 21 februarie 2020 privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN, pentru implementarea proiectului intitulat: „ Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a comunei Satchinez, județul Timiș”
33 21 februarie 2020 H.C.L. 33 din 21 februarie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Satchinez depuse pentru finanțări nerambursabile  acordate de la bugetul local al comunei satchinez  în baza legii nr.350/2005 și a legii nr.69/2000, actualizate cu modificările și completările ulterioare
32 21 februarie 2020 H.C.L. 32 din 21 februarie 2020 privind aprobarea Programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile în condițiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare
31 21 februarie 2020 H.C.L. 31 din 21 februarie 2020 privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Distribuție Gaz Timiş Vest” pentru anul 2020
30 21 februarie 2020 H.C.L. 30 din 21 februarie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Construire Capelă Mortuară în localitatea Hodoni, Comuna Satchinez, judetul Timiș”
29 21 februarie 2020 H.C.L. 29 din 21 februarie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Construire Capelă Mortuară în localitatea Bărăteaz, Comuna Satchinez, judetul Timiș”
28 21 februarie 2020 H.C.L. 28 din 21 februarie 2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere pentru imobilele – terenuri – drumuri și străzi (2 DS) din localitatea Hodoni, comuna Satchinez
27 21 februarie 2020 H.C.L. 27 din 21 februarie 2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere pentru imobilele – terenuri – drumuri și străzi (2 DS) din localitatea Satchinez, comuna Satchinez
26 21 februarie 2020 H.C.L. 26 din 21 februarie 2020 privind privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere pentru imobilele – terenuri – drumuri și străzi (4 DS) din localitatea Satchinez, comuna Satchinez
25 21 februarie 2020 H.C.L. 25 din 21 februarie 2020 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ-teritorială a Comunei Satchinez
24 21 februarie 2020 H.C.L. 24 din 21 februarie 2020 privind aprobarea strategiei anuale și a programului anual de achiziții publice a comunei Satchinez pentru anul 2020
2321 februarie 2020H.C.L. 23 din 21 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Satchinez pe anul 2020
2227 ianuarie 2020 H.C.L. 22 din 27 ianuarie 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual, din cadrul Primăriei Comunei Satchinez, începând cu data de 1 ianuarie 2020
2127 ianuarie 2020 H.C.L. 21 din 27 ianuarie 2020 privind modificarea H.C.L. nr. 129/18.12.2019, (referitor la modificarea și completarea  H.C.L. nr. 88/25.11.2013) referitor la stabilirea condițiilor în care se realizează dreptul de acces la imobilele proprietate publică sau private ale U.A.T. Satchinez în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicație electronică sau a elementelor de infrastructură fizică, necesara susținerii acestora
20 27 ianuarie 2020 H.C.L. 20 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea transformării funcției publice de execuție de consilier debutant, stabilirea salariului aferent funcției contractuale de inspector de specialitate debutant, cât și a actualizariii modificării  statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Satchinez
19 27 ianuarie 2020 H.C.L. 19 din 27 ianuarie 2020 privind rezilierea contractului de Asociere în participațiune cu nr. 2570 din 13.07.2011 încheiat cu Parohia Ortodoxă Română Hodoni
18 27 ianuarie 2020 H.C.L. 18 din 27 ianuarie 2020 privind rezilierea contractului de Asociere în participațiune cu nr.2402 din 01.07.2010 încheiat cu Parohia Ortodoxă Română Bărăteaz
17 27 ianuarie 2020 H.C.L. 17 din 27 ianuarie 2020 privind însușirea și aprobarea documentației topografice pentru dezlipirea și ieșirea din indiviziune a imobilului cu nr. top. 554/B/3, înscris în C.F. nr. 400247, comuna Satchinez ­ localitatea Hodoni nr. 106, județul Timiș
16 27 ianuarie 2020 H.C.L. 16 din 27 ianuarie 2020 privind stabilirea componenței echipei mobile și a procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
15 27 ianuarie 2020 H.C.L. 15 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită a spațiului situat în comuna Satchinez, str.Daliei, nr.82, judetul Timiș, în care își desfășoară activitatea Postul de Poliție Satchinez
14 27 ianuarie 2020 H.C.L. 14 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în vederea apărarii intereselor comunei Satchinez și ale autorității publice locale, pentru anul 2020
13 27 ianuarie 2020 H.C.L. 13 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă beneficiare a Legii nr.416/2001, pentru anul 2020
12 27 ianuarie 2020 H.C.L. 12 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea regulamentului cadru pentru acordarea ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite
11 27 ianuarie 2020 H.C.L. 11 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului referitor la finanțările nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Satchinez pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 și a Legii 69/2000
10 27 ianuarie 2020 H.C.L. 10 din 27 ianuarie 2020 privind înregistrarea Comunei Satchinez în SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)
9 27 ianuarie 2020 H.C.L. 9 din 27 ianuarie 2020 privind înființării Ansamblului folcloric “Bujorul” al Consiliului Local al comunei Satchinez și a Regulamentului de organizare si funcționare
8 27 ianuarie 2020 H.C.L. 8 din 27 ianuarie 2020 privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul U.A.T. Comuna Satchinez, pentru anul 2020
7 27 ianuarie 2020 H.C.L. 7 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea constituirii comisiei pentru evaluare secretar general al comunei Satchinez
6 27 ianuarie 2020 H.C.L. 6 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățamânt preuniversitar de stat din Comuna Satchinez, pentru anul școlar 2020-2021
5 27 ianuarie 2020 H.C.L. 5 din 27 ianuarie 2020 privind alegerea președintelui de ședință
4 8 ianuarie 2020 H.C.L. 4 din 8 ianuarie 2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Satchinez pe anul 2019
3 8 ianuarie 2020 H.C.L. 3 din 8 ianuarie 2020 privind aprobarea contractării serviciilor juridice ale Cabinetului de avocat Covaci Răzvan, în vederea reprezentării în fata instanței de judecată în dosarul acțiunii numărul 1188/59/2019, aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara
2 8 ianuarie 2020 H.C.L. 2 din 8 ianuarie 2020 privind punerea la dispoziția Societății de Transport Public Timișoara, cu titlu de folosință gratuită, a refugiilor pentru protecția călătorilor care folosesc mijloace de transport în comun și care fac parte din domeniul public al Comunei Satchinez
1 8 ianuarie 2020 H.C.L. 1 din 8 ianuarie 2020 privind stabilirea categoriilor de persoane care beneficiază de gratuități sau reduceri la plata transportului și aprobarea tarifelor aplicabile pe rutele Timișoara –Bărăteaz – Satchinez – Hodoni și retur, pentru anul 2020
Visits: 45

Structura site

Follow by Email