Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 1. PRECIZĂRI GENERALE

Acest website aparține Primăriei Comunei Satchinez, județul Timiș.

Datele de contact ale Primăriei:

Sediu: Com. Satchinez, str. Daliei, nr. 82, județul Timiș

Adresa web: http://www.satchinez.ro/                                                                                             

      Telefon: 0256/379500

      Email: office@satchinez.ro

Primăria Comunei Satchinez, județul Timiș este operator de date cu caracter personal și își exercită această calitate în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Primăria se angajează să respecte confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabilă. Prezenta politică de confidențialitate descrie practicile instituției privind colectarea și utilizarea datelor dvs. personale și stabilește drepturile dvs. în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.

 1. CADRUL LEGISLATIV

Legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal este următoarea:

 1. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 2. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 4. Alte acte normative în vigoare.

3. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

La nivelul Primăriei a fost desemnat un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, care va duce la îndeplinire obligațiile stabilite de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. și pentru exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Numărul de telefon la care puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor este 0256/379500.

 1. PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

4.1. Termeni și definiții:

Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea. 

4.2. Date cu caracter personal și modalități de colectare:

Modalități de colectare a datelor cu caracter personal:

 1. a) automat:
 • informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului);
 1. b) furnizate voluntar sau la solicitarea noastră (nume, prenume, adresă, CNP, serie și număr act de identitate, telefon, adresă de email etc.):
 • informațiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți prin telefon, email, prin poștă, direct la sediul nostru sau utilizând acest site;
 • orice alte date personale pe care ați ales să ni le furnizați.

4.3. Scopurile utilizării datelor dvs. cu caracter personal

Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale pe care le-am colectat de la dvs. sau de la terți ori din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această politică de confidențialitate.

Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web și, datorită acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Datele cu caracter personal pe care le furnizați direct, la solicitarea noastră (nume, prenume, adresă, CNP, serie și număr act de identitate, telefon, adresă de email etc.), sunt utilizate în scopul îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui interes public local, privind: educaţia; serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; sănătatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publică; situaţiile de urgenţă; protecţia şi refacerea mediului; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de  arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; dezvoltarea urbană; evidenţa persoanelor; podurile şi drumurile publice; serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaze naturale, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz; serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; activităţile de administraţie social-comunitară; locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa; punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale; alte servicii publice stabilite prin lege: impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității, colectare debite/recuperare creanțe, emitere autorizații/licențe, resurse umane; fond funciar; gestiunea economico-financiară și administrativă; darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a primăriei; vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a primăriei; stare civilă, urbanism și amenajarea teritoriului; registrul electoral- evidență electorală, arhiva; registratura, relații publice, secretariat.

 1. LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea este legală, conform prevederilor art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 • persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.
 1. DEZVĂLUIREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Primăria se străduiește să aplice garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale și pentru a le utiliza numai în conformitate cu relația dvs. cu  instituția noastră și cu practicile descrise în prezenta politică de confidențialitate.

În măsura permisă de legile aplicabile în materie de protecție a datelor, putem divulga datele dvs. personale unor parteneri, auditori, agenții, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale (de exemplu, pentru hosting, IT, servicii de contabilitate, servicii de procesare a plăților, consilieri juridici și financiari, furnizori sau prestatori de servicii care oferă asistență la expediere). Vom indica în mod clar pentru dvs. fiecare destinatar de date dacă este bine cunoscut în momentul inițierii procesării.

Putem, de asemenea, dezvălui datele dvs. personale:

 • în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • în legătură cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).
 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
 • dreptul la rectificare – puteți solicita rectificarea sau completarea datelor dvs. personale;
 • dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. Cererea se poate depune la sediul Primăriei, poate fi transmisă la adresa de e-mail office@satchinez.ro sau poate fi trimisă prin poștă la sediul instituției, din Loc. Satchinez, str. str. Daliei nr. 82, județul TIMIȘ, cod poștal 307365.

Ne vom asigura că sunt luate măsurile adecvate pentru a răspunde solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și dreptul la o cale de atac eficientă.

Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P.: Bucuresti, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336; internet: http://www.dataprotection.ro; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; telefon: 0040318059211; 0040318059212; fax: 0040318059602.

Pentru detalii privind plângerile în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, accesați linkul:

https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro

 1. PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale sunt stocate de către primăria pe echipamentele proprii. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, bazate pe consimțământul dvs., vor fi păstrate pentru perioadă nelimitată de timp (sau până când consimțământul este revocat), cu excepția cazului în care cerințele legale aplicabile prevăd altfel, iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării.

Dacă nu ne-ați furnizat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor sau ați revocat acordul, vom stoca numai date minime despre dvs. (numele complet, datele de contact, referințe și note) pentru statistica și necesitățile de raportare sau în măsura justificată pe baza unui alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice), care conțin date cu caracter personal:

 • în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • în cazul în care informațiile/documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară în curs sau potențială;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).
 1. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web, vom menține garanții fizice, tehnice și administrative.

Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Accesul la datele dvs. personale este permis doar acelor angajați care trebuie să cunoască acele informații pentru a vă oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dvs.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere.

 1. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web, având în vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimbă din când în când.

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină, astfel încât să aveți cunoștință de politicile noastre.

 1. SITE-URILE TERȚELOR PĂRȚI

Acest site poate include hyperlinkuri și detalii despre site-urile web ale unor terțe părți. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

 1. DESPRE COOKIE-URI

Un cookie este un fișier care conține un identificator, o secvență liniară de litere și numere, care este trimisă de un server al unui site web către un browser, fiind stocată de acel browser. Identificatorul este trimis către serverul site-ului web de fiecare dată când browserul solicită o pagină de pe server.

Cookie-urile sunt persistente sau specifice unei sesiuni online: un cookie persistent va fi stocat de un browser web și va rămâne valid până la data stabilită să expire, cu excepția cazului în care este șters de utilizator înainte de această dată; pe de altă parte, cookie-urile specifice unei sesiuni vor expira la sfârșitul sesiunii de navigare pe internet a utilizatorului, când browserul este închis.

Cookie-urile nu conțin în mod obișnuit informații care identifică personal utilizatorul, dar informațiile pe care le stocăm despre dvs. pot fi conectate cu informațiile stocate în și obținute prin intermediul cookie-urilor.

Cookie-urile pot fi folosite de serverul site-ului web pentru a identifica sau urmări utilizatorii în timp ce navighează pe anumite pagini în website și pentru a identifica utilizatorii care se reîntorc pe website.

Noi utilizăm doar cookie-uri specifice de sesiune pentru a îmbunătăți modul de utilizare a website-ului, administrarea acestuia, prevenirea fraudelor și consolidarea securității.

Cele mai multe browsere îți permit să refuzi cookie-urile. Blocarea cookie-urilor va avea însă un impact negativ asupra utilizării multor aplicații. Dacă blochezi cookie-urile, nu vei putea folosi toate funcționalitățile website-ului.

Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe dispozitivul dvs.; de exemplu:

a) în Internet Explorer, puteți șterge fișierele cookie, urmând instrucțiunile disponibile la adresahttp://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies;

b) în Firefox, puteți șterge cookie-urile accesând “Tools”, “Options” și “Privacy”, selectați apoi “Use custom settings for history”, apoi “Show Cookies”, și “Remove All Cookies”;

c) în Chrome, puteți șterge cookie-urile accesând “Customise and control”, “Settings”, “Show advanced settings” și “Clear browsing data”, apoi selectați “Cookies and other site and plug-in data” înainte de a opta pentru “Clear browsing data”.

Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizării multor aplicații.

 1. SECURITATEA SITE-ULUI

Nu putem garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți că orice informație pe care o transferați către instituția noastră se face pe propriul dvs. risc.

Cu toate acestea, primăria folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiindcă aproape fiecare site web, serviciu sau utilizator se intercalează. În aceste situații, obiectivele noastre sunt să ne mișcăm repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri.

Dacă este necesar, primăria va notifica autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizată în site-ul instituției.

Documentul poate fi descărcat aici:

Politica de confidențialitate website Primărie

Pages

Follow by Email